Obwieszczenie o przystąpieniu


Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla części obszaru miasta Łodzi położonych w rejonach:

  1. alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga,
  2. alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Jozefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej.
(3 października 2011)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi następujących uchwał:

  1. uchwały Nr XCIII/1706/10 z dnia 08 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Lodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga,
  2. uchwały Nr XCIII/1707/10 z dnia 08 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Jozefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej.
    i rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla obszarów objętych planami.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w terminie do dnia 07.11.2011 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: mpu@mpu.uml.lodz.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź.

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Marek CIEŚLAK


2016-01-13

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności