Biuletyn Informacji Publicznej

 
Strona główna >> Studium 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium, jest dokumentem określającym w sposób ogólny planowane zagospodarowanie całego terytorium gminy, zawiera m.in. informacje o planowanym przeznaczeniu terenów na różne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp. W studium formułuje się zasady polityki przestrzennej danej gminy oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym gminy.

Studium przyjmowane jest jako uchwała rady gminy, nie posiada jednak rangi przepisu prawa miejscowego, a jest dokumentem wiążącym przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium powinno zawierać część określającą uwarunkowania przedstawione w formie tekstowej i graficznej oraz cześć określającą kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy w postaci tekstowej i graficznej.

Tryb sporządzania studium:

 1. podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium;
 2. działania podejmowane przez właściwego dla obszaru gminy wójta, burmistrza albo prezydenta miasta:
  a) ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium i możliwości składania wniosków do studium w terminie nie krótszym niż 21 dni,
  b) zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium,
  c) rozpatrzenie ww. wniosków,
  d) sporządzenie projektu studium,
  e) uzyskanie od komisji urbanistyczno-architektonicznej opinii o projekcie studium,
  f) uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa,
  g) uzgodnienie projektu studium z wojewodą,
  h) wystąpienie o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do: starosty, gmin sąsiednich, właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwych organów wojskowych, właściwych organów ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, właściwego organu administracji geologicznej, ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
  i) wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
  j) ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz o możliwości wnoszenia uwag dotyczących projektu studium w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium,
  k) wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni oraz zorganizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami,
  l) przedstawienie radzie gminy do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag;
 3. podjęcie uchwały przez radę gminy o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jednoczesne rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium;
 4. przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz dokumentacji prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.