Procedura


Procedura sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi

 

 

 

Czemu służą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego?

 

    

 

 

W dużym skrócie: poprawie jakości życia każdego mieszkańca miasta. Komfort przebywania w ośrodku miejskim zależy od szeregu czynników o charakterze społecznym, ekonomicznym i technicznym, a także – co nie mniej istotne – struktury przestrzennej miasta. Racjonalne, zrównoważone gospodarowanie przestrzenią należy do jednego z priorytetowych zadań samorządu terytorialnego, realizowanego m.in. przy pomocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, ustalającym m.in. przeznaczenie terenów, warunki ich zagospodarowania i lokalizacji zabudowy oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Czas wymagany do sporządzenia miejscowego planu zależy od wielkości i problematyki przestrzennej obszaru i wynosi średnio 1,5-2 lata.

 

Po co miastu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jest zapisem polityki przestrzennej miasta. Jako dokument o charakterze ogólnym nie odnosi się do pojedynczych nieruchomości, ale do miasta jako całości. 

Studium, w odróżnieniu od planu miejscowego, nie jest aktem prawa miejscowego (czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych). Ustalenia studium są wiążące dla planów miejscowych, dlatego istotne jest zapoznanie się z jego treścią i uczestniczenie w procesie jego powstawania.

Zarówno plan miejscowy jak i studium są sporządzane przez prezydenta miasta i uchwalane przez radę miasta. Zasady i tryb ich sporządzania określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami).

 

 

Wnioski i uwagi do planów/studium

 

WNIOSKI przyjmowane są na początku procedury planistycznej

Każdy mieszkaniec chcący wpłynąć na charakter zmian przestrzennych ma taką możliwość poprzez złożenie wniosku do miejscowego planu/studium zagospodarowania przestrzennego w przeciągu 21 dni od ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Łodzi informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu/studium. Każde ze zgłoszeń podlega indywidualnemu rozpatrzeniu. 

 

UWAGI przyjmowane są do projektu miejscowego planu/studium.

Możliwość oceny rozwiązań proponowanych w miejscowym planie/studium otwiera się w trakcie wyłożenia projektu planu/studium do publicznego wglądu, kiedy to mieszkańcy mają okazję przedstawić swoje uwagi.

 

Zarówno WNIOSKI jak i UWAGI należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

 

Klauzula informacyjna dotyczący przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski lub uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, tel.: 42 680 82 60, e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Panem Mariuszem Stępniewskim, tel.: 42 680 82 63, e-mail: iod@mpu.lodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w przepisach:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130),
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).

 

 1. W związku z przetwarzaniem w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom tj.:
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe i informatyczne).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia,
 • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna do pobrania  - kliknij tutaj


2018-07-23

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności