Studium


2018.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z roku 2018

Obowiązujące

Dokumentem planistycznym obowiązującym obecnie dla całego obszaru miasta jest "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" przyjęte uchwałą nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.

Poniżej prezentujemy obowiązujący dokument "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI"

UCHWAŁA - kliknij tutaj

UWARUNKOWANIA:

     - Załącznik Nr 1 do uchwały (TEKST UWARUNKOWAŃ) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 2 do uchwały (stan istniejący) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 3 do uchwały (środowisko przyrodnicze) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 4 do uchwały (dziedzictwo kulturowy) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 5 do uchwały (krajobraz) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 6 do uchwały (komunikacja) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 7 do uchwały (wodociągi i kanalizacja) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 8 do uchwały (studnie) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 9 do uchwały (energetyka) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 10 do uchwały (gaz) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 11 do uchwały (ciepło) - kliknij tutaj

KIERUNKI:

     - Załącznik Nr 12 do uchwały (TEKST KIERUNKÓW I KARTY USTALEŃ) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 13 do uchwały (MAPA GŁÓWNA STUDIUM) - kliknij tutaj 
                                                    (mapa dostępna również pod adresem INTERSIT)
     - Załącznik Nr 14 do uchwały (środowisko przyrodnicze) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 15 do uchwały (dziedzictwo kulturowe) - kliknij tutaj
     - Załącznik Nr 16 do uchwały (komunikacja) - kliknij tutaj

ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG - Załącznik Nr 17 do uchwały - kliknij tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLDER - przewodnik po obowiązującym Studium

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

TEKST - kliknij tutaj

MAPY:

     - Mapa 1. Hipsometria - kliknij tutaj
     - Mapa 2. Geomorfologia - kliknij tutaj
     - Mapa 3. Geologia – utwory powierzchniowe kliknij tutaj
     - Mapa 4. Zasoby surowcowe kliknij tutaj
     - Mapa 5. Wody powierzchniowe kliknij tutaj
     - Mapa 6. Zagrożenia powodziowe i podtopienia kliknij tutaj
     - Mapa 7. Wody gruntowe i podziemne kliknij tutaj
     - Mapa 8. Użytkowanie gruntów kliknij tutaj
     - Mapa 9. Lasy kliknij tutaj
     - Mapa 10. Tereny zieleni urządzonej - kliknij tutaj
     - Mapa 10A. Szata roślinna – drzewa - kliknij tutaj
     - Mapa 10B. Szata roślinna – inwentaryzacja zieleni - kliknij tutaj
     - Mapa 11. Ogrody działkowe - kliknij tutaj
     - Mapa 12. Tereny i obiekty objęte prawnymi formami ochrony przyrody - kliknij tutaj
     - Mapa 13. Tereny i obiekty proponowane do objęcia ochroną prawną - kliknij tutaj
     - Mapa 14. Zagrożenia środowiska - kliknij tutaj
     - Mapa 15. Waloryzacja przyrodnicza według Zespołu ds. waloryzacji przyrodniczo-ekologicznej
       miasta Łodzi - kliknij tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI
W ZAKRESIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH


Źródło: Barbara Wysmyk-Lamprecht
Informację wprowadził(a): Wojciech Śliwiński (2016-06-14)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Pielużek (2018-12-05)

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55
e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
tel: 42 680 82 60

Godziny pracy
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
wtorki: od 09:00 do 17:00

Mapa dojazdu
arrow Strona główna arrow Polityka prywatności